Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 27+28 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỪ TƯ DUY TIỂU NÔNG ĐẾN VẤN ĐỀ LỢI ÍCH NHÓM TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM

Nguyễn Minh Tuấn

Tóm tắt


Từ việc tìm hiểu về tư duy tiểu nông hình thành trong xã hội, bài viết phân tích những ảnh hưởng của lối tư duy này đến việc hình thành vấn đề lợi ích nhóm ở Việt Nam hiện nay.


Toàn văn: PDF