Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 27+28 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA KRISHNAMURTI VỀ NHẬN THỨC

Nguyễn Văn Bừng, Vũ Ngọc Lanh

Tóm tắt


Bài viết này xem xét một số quan điểm cơ bản của Krishnamurti về nhận thức. Ông cho rằng điều kiện để có được một tâm trí tự do là chính khả năng của tâm trí có thoát khỏi được tri kiến thức của chính mình hay không. Chính con người bị điều kiện hóa bởi tri thức đã tự loại bỏ điều kiện tồn tại của tâm trí tự do. Và trong hoàn cảnh ấy, tri thức là quá khứ, ý chí và cả sự kỳ vọng là tương lai. Quá khứ là cái đã qua, tương lai thì chưa đến. Sự chia rẽ, dằng xé nảy sinh trong hoàn cảnh này (thời gian) luôn thôi thúc con người chạy trốn thực tại, trong khi thực tại mới là chân lý. Con người càng chạy trốn, càng rời xa thực tại, cũng là rời xa chân lý, thì càng đau khổ. Càng đau khổ, con người cho rằng mình chưa hiểu biết chứ không biết rằng mình đã biết quá nhiều. Do đó, con người phải biết tạo cho mình một tâm trí tự do thông qua việc chấm dứt thời gian, đánh thức trí thông minh ở mỗi người. Tất cả phải được tự thực hiện vì Krishnamurti cho rằng “chân lý là mảnh đất không có lối vào”.


Toàn văn: PDF