Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 27+28 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT NỐI VẬN TẢI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Văn Khoảng

Tóm tắt


Kết nối vận tải và phát triển dịch vụ logistics cho hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang là vấn đề cấp bách. Bài viết này đề cập đến thực trạng và những yêu cầu cần thiết để phát triển một hệ thống như vậy trong tương lai.


Toàn văn: PDF