Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 27+28 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THÉP TÁI CHẾ LÀM LỚP MÓNG ĐƯỜNG Ô TÔ

Mai Hồng Hà, Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tóm tắt


Báo cáo này trình bày vắn tắt kết quả nghiên cứu về đặc tính của xỉ thép sau khi tái chế từ sản phẩm thải của các nhà máy luyện phôi thép khu vực Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT). Các đặc tính của xỉ thép được khảo sát là những chỉ tiêu cơ lý, yêu cầu kỹ thuật đặc trưng đối với vật liệu làm cốt liệu trong xây dựng đường ô tô hiện nay. Báo cáo cũng trình bày kết quả thử nghiệm của một đoạn đường dùng xỉ thép thay thế cấp phối đá dăm để làm lớp móng đường tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài ra, nghiên cứu bước đầu đưa ra những khuyến cáo, tồn tại và biện pháp cải thiện một số chỉ tiêu kỹ thuật của xỉ thép nhằm nâng cao hiệu quả khi sử dụng làm móng đường ô tô.


Toàn văn: PDF