Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 27+28 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ KHỐI LƯỢNG Ag/A-RHA ĐẾN HOẠT TÍNH XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG OXI HÓA CO

Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Trung Thành, Ngô Thanh An, Huỳnh Thị Thanh Trúc

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả tổng hợp xúc tác nanocluster Ag trên chất mang tro trấu đã hoạt hóa (A-RHA), khảo sát đặc trưng cấu trúc và hoạt tính của xúc tác cho phản ứng oxi hóa CO với phần trăm khối lượng Ag tẩm trên chất mang tro trấu lần lượt là 0,32 %, 1,55 %. Các đặc trưng của các mẫu xúc tác Ag/A-RHA được xác định bởi phương pháp đo phổ hồng ngoại, phổ nhiễu xạ tia X, nhiệt trọng lượng, diện tích bề mặt riêng và ảnh hiển vi điện tử truyền qua. Thực nghiệm đã tổng hợp thành công xúc tác Ag với kích nước nanocluster trên chất mang tro trấu hoạt hóa. Kết quả khảo sát hoạt tính cho thấy xúc tác 0,32 % Ag/A-RHA có diện tích bề mặt 11,84 m2/g, khả năng chuyển hóa CO ở nhiệt độ thấp (60 - 200oC), với tốc độ dòng khí giả thải 30 mL/phút ở 60 oC thì khả năng chuyển hóa đạt 20,72 %, và ở 200 oC khả năng chuyển hóa CO tăng đến 86,63 %, tốc độ chuyển hóa riêng đạt 6,88.10-3 molCO.mAg -1giây-1.


Toàn văn: PDF