Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 27+28 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THIẾT KẾ TỐI ƯU HOÁ ĐA MỤC TIÊU CHO MẠCH LỌC TÍCH CỰC DẠNG LAI GHÉP SỬ DỤNG GIẢI THUẬT PSO

Châu Văn Bảo, Võ Công Phương, Châu Minh Thuyên

Tóm tắt


Bài báo này đưa ra một hướng tiếp cận mới cho thiết kế mạch lọc tích cực dạng lai ghép. Đầu tiên, một phân tích ổn định cho HAPF được thực hiện để tìm ra miền ổn định của từng thông số trong hệ thống HAPF. Sau đó một phương pháp tối ưu hóa đa mục tiêu dựa vào thuật toán Particle Swarm Optimization (PSO) sẽ được sử dụng để tìm ra giá trị tốt nhất của các thông số nằm trong miền ổn định và những ràng buộc mà vẫn thỏa mãn được các hàm mục tiêu. Quá trình thực hiện tìm kiếm bộ thông số tốt nhất được thực hiện bằng phương pháp nhúng giữa chương trình tối ưu hóa đa mục tiêu viết bằng Mfile và mô hình Simulink của hệ thống HAPF. Tiếp cận này cho ta tìm được giá trị tối ưu của cả phần mạch động lực và mạch điều khiển của HAPF. Được so sánh hiệu quả làm việc của mô hình HAPF theo thiết kế truyền thống, mô hình HAPF theo thiết kế mới đã chứng tỏ được các ưu điểm vượt trội trong việc giảm hài, cực tiểu sai số bù và cực đại công suất phản kháng bù vào hệ thống.


Toàn văn: PDF