Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 27+28 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH NHIỆT CỦA ĐÁ MẸ Ở TRŨNG ĐÔNG QUAN, MIỀN VÕNG HÀ NỘI, BỂ SÔNG HỒNG

Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Tuấn, Trần Thị Mai Hương, Kiều Phúc

Tóm tắt


Miền võng Hà Nội là một phần phía Tây Bắc của bể Sông Hồng có cấu trúc địa chất rất phức tạp. Trên cơ sở phân tích các chỉ tiêu địa hóa đánh giá đá mẹ, độ giàu vật chất hữu cơ, loại vật chất hữu cơ, môi trường lắng đọng và phân hủy, độ trưởng thành và thời gian dịch chuyển của hydrocarbon, tác giả đã đưa ra quy trình xây dựng mô hình địa hóa nhằm phục vụ đánh giá mức độ trưởng thành nhiệt của đá mẹ dựa trên các mô hình mô phỏng bao gồm xây dựng mô hình cấu trúc, xác định trình tự lắng đọng và tính chất vật lý của mỗi lớp đất đá. Trên cơ sở phân tích, có thể rút ra những kết luận về đặc điểm địa hóa đá mẹ trong khu vực của trũng Đông Quan như sau:có tồn tại hai tầng đá mẹ là tầng Đình Cao - Phù Tiên (Eoxen?-Oligoxen) và tầng Phong Châu (Mioxen dưới); Môi trường lắng đọng chủ yếu là môi trường đầm hồ, lục địa; tầng đá mẹ Oligoxen đã trải qua pha tạo sản phẩm chính và lượng dầu khí đã tham gia dịch chuyển để tích lũy trong các bẫy chứa.


Toàn văn: PDF