Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 27+28 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT ỨNG DỤNG CỦA KHAI TRIỂN TAYLOR

Võ Thị Thu Thủy, Trần Ngọc Hậu

Tóm tắt


Bài báo sử dụng phương pháp khai triển Taylor được đề cập trong chứng minh định lý giới hạn trung tâm của Trotter vào năm 1959 để tìm phân phối giới hạn của tổng hình học. Kỹ thuật chủ yếu là sử dụng khai triển Taylor đến cấp hai và các đánh giá liên quan.


Toàn văn: PDF