Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 13 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢO TỒN DI SẢN TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Nguyễn Khởi

Tóm tắt


Trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về Đô thị thông minh, từ phân tích thực trạng thành công cũng như những mặt hạn chế của công cuộc bảo tồn di sản đô thị, tác giả đề xuất những ý tưởng về bảo tồn di sản trong bối cảnh xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh. Trong đó, tác giả nhấn mạnh đến trách nhiệm chung của toàn xã hội phải đặt người dân vào trung tâm của chính sách bảo tồn, lồng ghép một cách sáng tạo nhiệm vụ bảo tồn và phát triển đô thị. Dùng cơ chế điều tiết để đảm bảo quyền lợi của người dân, tạo ra cuộc chơi cùng thắng

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429