Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 13 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BOLTZMANN CHO CÁC CHẤT KHÍ CÓ ĐỘ NHỚT TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU

Đinh Phan Cao Nguyên

Tóm tắt


Được sự gợi ý và hướng dẫn bởi GS. Trần Minh Bình, chúng tôi đề xuất một phương pháp giải tích số đầu tiên cho phương trình Boltzmann cho các chất khí có ma sát giữa các phân tử trong không gian 3 chiều. Phần lớn các ứng dụng trong thực tế được biểu diễn trong không gian này. Các chất khí có ma sát giữa các phân tử khi va chạm thì giá trị hàm mật độ của chúng sẽ giảm dần về 0. Tốc độ giảm này tỷ lệ thuận với giá trị của ma sát. Kết quả này là tương tự cho trường hợp không gian 2 chiều [37]

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429