Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 13 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO ĐẤT NƯỚC

Hà Thị Kim Sa

Tóm tắt


Thực hiện tốt công tác phát triển thanh niên tại trường trung học phổ thông là một trong những biện pháp đột phá nhằm thực hiện thành công việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước giai đoạn hội nhập quốc tế. Đổi mới tư duy quản lý công tác phát triển thanh niên học sinh tại trường trung học phổ thông, người hiệu trưởng phối kết hợp việc đổi mới hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp giáo dục với nhiệm vụ phát triển thanh niên học sinh, đặt đúng tầm quan trọng công tác phát triển thanh niên trong vị trí các hoạt động giáo dục của nhà trường, phát huy giáo dục 5 lĩnh vực quan trọng của đời sống thanh niên học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429