Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thủy điện Nậm Cắt: Công trình của sự sáng tạo và lòng quả cảm

Quang Tuấn, Hoa Nhẽ

Tóm tắt


Bắc Kạn là tỉnh có địa hình chủ yếu là rừng núi và nhiều sông suối, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nên trong những năm qua, Tỉnh luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Trung ương, nhằm khai thác và phát huy những tiềm năng có sẵn như khai thác khoáng sản, du lịch, phát triển thủy điện. Một trong những mũi nhọn để phát triển kinh tế là xây dựng và khai thác thủy điện, đang được lãnh đạo Tỉnh đặc biệt chú trọng quan tâm.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP