Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình, T. 7, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TRONG CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG, QUẢNG BÌNH

Trần Thị Thu Thủy, Trần Ngọc Thùy Dung

Tóm tắt


Sử dụng phương pháp thu thập, phỏng vấn, phân tích thống kê, so sánh chuỗi dữ liệu theo thời gian nhằm đánh giá thực trạng lao động đang tham gia làm việc trong các cơ sở kinh doanh du lịch tại một số xã vùng đệm thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Từ đó đưa ra các kết quả đạt được và nguyên nhân tồn tại cho các chiến lược nâng cao chất lượng lao động du lịch nói riêng và ngành du lịch nói chungTạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683