Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình, T. 7, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP SÀN DÀY SƯỜN THEO QUAN ĐIỂM SÀN TƯƠNG ĐƯƠNG

Nguyễn Thị Thanh Tùng

Tóm tắt


Bài báo này trình bày phương pháp tính toán sàn bê tông cốt thép dày sườn theo quan điểm tương đương. Phương pháp sàn tương đương là phương pháp quy đổi hệ kết cấu sàn dày sườn (sàn ô cờ) thành một bản sàn tương đương. Hệ kết cấu sàn ô cờ và bản này được đánh giá theo tương đương về năng lượng, tương đương về độ cứng...một ví dụ khảo sát số được thực hiện nhằm minh họa phương pháp từ đó rút ra những nhận xét có ích cho người thiết kế và thi côngTạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683